HX-JX06
轿顶构成: 樱桃木纹装饰面吊顶框,穹型钢板金色烤漆加灯筒照明设计
轿底构成: 2mm pvc大理石纹底板
厅门样式: 红樱桃木纹装饰面
轿门样式: 红樱桃木纹装饰面
侧壁构成: 红樱桃木纹装饰面镶嵌钛金发文装饰条,后中钛金镜面蚀刻造型
后壁构成: 红樱桃木纹装饰面镶嵌钛金发文装饰条,后中钛金镜面蚀刻造型
前壁构成: 红樱桃木纹装饰面镶嵌钛金发文装饰条,后中钛金镜面蚀刻造型
产品详情